Temarevisjon  naturmangfold
Lansert 16. desember  2020.

 

Om temarevisjoner

Miljøfyrtårn ønsker å tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid. Hensikten med temabaserte revisjoner er å granske samtlige kriteriesett med fokus på ett miljøtema for å raskt oppnå en faglig styrking av sertifiseringsordningen på tvers av bransjene. Metoden har tidligere blitt brukt til å implementere nye krav til matsvinn og plast/engangsartikler.

Bakgrunn

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) lanserte i mai 2019 den mest omfattende rapporten om verdens naturmangfold som noen gang er skrevet. Rapporten fastslo at verdens naturmangfold er under enormt press og at tapet av natur som skjer nå er akselererende og uten sidestykke i historien. Av de om lag åtte millioner arter som finnes i verden er én million truet av utryddelse. For å ta vare på naturmangfoldet er vi både avhengige av å bevare mer natur, bruke naturen på en mer ansvarlig måte og å restaurere flere ødelagte leveområder. EU har nylig lansert en ny strategi for biologisk mangfold, med mål om å verne og restaurere mer natur og å bremse tapet av biologisk mangfold innen 2030. Miljøfyrtårn ønsker å bidra til målet om å stoppe tapet av natur ved å anerkjenne naturmangfold som et svært vesentlig miljøaspekt og dermed stille strengere krav til flere bransjer.

Mål

Målet med temarevisjonen er at Miljøfyrtårnvirksomheter

 • anerkjenner naturmangfold som et vesentlig miljøaspekt
 • tar ansvar for å redusere egen negativ påvirkning på natur
 • kan bidra positivt  til eller tilrettelegge for økt naturmangfold

Målgruppe

Temarevisjonen berører følgende bransjer:

 • Byggeier
 • Anleggsgartner
 • Kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet
 • Maskinentreprenør
 • Restaurant
 • Enkle serveringssteder
 • Kantine
 • Catering og storkjøkken
 • Grønne arrangement
 • Barnehage
 • Grunnskole/SFO
 • Videregående skole/folkehøgskole
 • Sykehjem
 • Hotell m/ frokost
 • Enkle overnattingssteder
 • Alpinanlegg
 • Idrettsanlegg
 • Tilrettelegger for friluftsliv
 • Pukk- og grusverk
 • Borettslag
 • Kjøttbearbeidende industri
 • Iskremfabrikk/meieri
 • Bakeri

Om kriteriesettet

Temarevisjonen inneholder både nye og reviderte kriterier for bransjene som er berørte. Kriteriene dekker ulike direkte og indirekte aspekter ved naturmangfold som sertifiserte virksomheter har mulighet til å påvirke. Noen hovedpunkter:

 • Virksomheter som forvalter egne uteområder skal arbeide for positiv tilrettelegging for naturmangfold på eget område, og unngå bruk av torvjord, kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel.
 • Virksomheter i anleggsbransjen og virksomheter som forvalter uteområder skal gjennomføre tiltak for å hindre spredning av skadelige fremmede organismer.
 • Serveringssteder får strengere innkjøpskrav for sjømat og varer som inneholder palmeolje og soyaolje.
 • Anleggsgartnere skal kunne tilby naturvennlig tilrettelegging i prosjekter til kunder som ønsker det.
 • Maskinentreprenører får oppdaterte krav til naturhensyn i byggeprosjekter.

Nytt miljøtema i miljøkartleggingen og skjema for innrapportering.

Det nyopprettede miljøtemaet naturmangfold og arealbruk vil innbefatte de fleste av de ny kriteriene tilknyttet denne temarevisjonen. Flere av de reviderte kriteriene er flyttet fra andre miljøtemaer til dette , ettersom det treffer bedre. I tillegg er det et par nye kriterier som hører til miljøtemaet Innkjøp.

Nye indikatorer

Virksomheter som forvalter egne uteområder får nye indikatorer for arealbruk, som er frivillige å fylle ut. Disse kan brukes til å måle hvor stor andel av virksomhetens uteområder som er naturorientert areal, sammenliknet med hvor mye som er nedbygd areal. Hensikten med disse indikatorene er å skape bevissthet rundt egen arealbruk, og synliggjøre verdien av naturlig vegetasjon i bebygde områder.

Faktaark

Miljøfyrtårn har utarbeidet et faktaark om naturmangfold som inneholder bakgrunnsinformasjon for de nye kriteriene. Faktaarket kan du laste ned her, og det blir gjort tilgjengelig i portalen. 

Last ned faktaark

Takk til alle som har bidratt

 Utviklingen og revisjonen av de nye kriteriene ville ikke vært mulig uten gode innspill fra flere aktører. Spesielt vil vi takke

Kontakt oss

Dersom du har innspill, tips eller forbedringsforslag til temarevisjonen, send det gjerne på mail til

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Kari Hegtun - [email protected]

Video Poster Image